Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita runsaasti käyttävän asiakasryhmän palveluiden vaikuttavuuden arviointiin ja kustannusvaikuttavuuden parantamiseen 1,5 miljoonaa euroa Pohjois-Savoon

Spread the love

Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän valtionavustuksen saanut tutkimuskonsortio tuottaa vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuustietoa itäiselle yhteistoiminta-alueelle (YTA) paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden hoidon jatkuvuuden kohentamiseksi, sosiaali- ja terveydenhuollon oikea-aikaisuuden parantamiseksi ja palveluiden johtamisen tueksi.

– Yhtenä Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on saumattomien hoitoprosessien toteutuminen ja laadukkaiden kustannusvaikuttavien palveluiden turvaaminen, erityisesti paljon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita käyttävillä asiakasryhmillä. Suuren palveluiden käytön taustalla on monia syitä, kuten se, etteivät palvelut kohtaa asiakkaiden tarpeita, kertoo konsortion johtaja Tomi Mäki-Opas, Itä-Suomen yliopiston professori ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen erityisasiantuntija.

PALVA-tutkimuskokonaisuuden tavoitteena on tuottaa ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa kyseisen asiakasryhmän tilanteen ja palveluiden arvioinnin tueksi ja tunnistaa syitä asiakasryhmän tilanteen taustalla, sekä tutkia asiakasryhmän hoidon laatua, hoitosuositusten toteutumista sekä palveluiden vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Tavoitteena on myös tutkia moniammatillisen yhteistyömallin vaikuttavuutta asiakasryhmässä ja testata sekä kehittää parempia vaikuttavuusmittareita asiakasryhmään kohdistettavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden arvioimiseksi.

Tutkimuskokonaisuus selvittää monikäytön syitä, solmukohtia ja arvioi palveluiden vaikuttavuutta

Ensimmäisessä osatutkimuksessa selvitetään sosiaali- ja terveydenhuollon koordinoimattoman monikäytön syitä ja palveluiden solmukohtia monimenetelmällisesti sekä rekisteritietoon että haastatteluista saatavaan tietoon perustuen.

– Näin on mahdollista kehittää työkaluja ja toimintatapoja, jotka parantavat palveluiden kohdentamista niitä eniten tarvitseville, kertoo osatutkimuksen vastuuhenkilö, Itä-Suomen yliopiston professori ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen ylilääkäri Pekka Mäntyselkä.

Itä-Suomen yliopiston professori Tiina Laatikaisen vastuulla olevassa toisessa osatutkimuksessa tutkitaan monisairaiden ja paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien hoidon laatua, vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Laatikaisen mukaan sähköiset asiakasrekisterit mahdollistavat nykyisin jo monimuotoisen palveluprosessien tarkastelun.

– Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella on jo pitkään tehty tähän liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä, ja tässä jatketaan aiheen vaikuttavuustutkimusta tarkastelemalla syvällisemmin asiakkaiden pitkäaikaisia palveluprosesseja, summaa Laatikainen.

Kolmannessa osatutkimuksessa tutkitaan monialaisen ja -ammatillisen tuen ja hoidon toimintamallin vaikuttavuutta paljon palveluita tarvitsevissa asiakasryhmissä. Terveydenhuollon toimintamallien vaikuttavuudesta on paljon tutkimusta, mutta sosiaalihuollon palveluita koskeva tutkimus on toistaiseksi vähäistä. Tässä osatutkimuksessa tarkastellaan paljon palveluita tarvitsevien asiakasryhmiä Pohjois-Savon ja Keski-Suomen hyvinvointialueilla, ja kahta erilaista toimintamallia. Osatutkimuksessa tutkitaan paljon palveluita tarvitsevien alaryhmiä ja palveluketjuja, terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden käyttömääriä, toimintamalleihin ohjautumista ja palvelujen kustannustehokkuutta.

– Tutkimuksesta saadaan ainutlaatuista ymmärrystä asiakasryhmän, työntekijöiden, ja palveluiden käytön sekä kustannusten näkökulmista, kertoo osatutkimuksen vastuuhenkilö professori Aini Pehkonen Pohjois-Savon hyvinvointialueelta.

Lisäksi tutkimuskokonaisuus kehittää sosiaalipalveluiden vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuusmittareita tiedolla johtamisen tueksi

Neljännen osatutkimuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaalityön ja -palveluiden vaikuttavuuden ja tiedolla johtamisen sekä ohjaamisen osaamista, kertovat Pohjois-Savon hyvinvointialueen tutkimuspäällikkö Anne Walden sekä DIAK:in erityisasiantuntija Sakari Kainulainen. Osatutkimuksessa testataan ja kehitetään sosiaalipalveluiden vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuusmittareita, joita itäisellä yhteistoiminta-alueella on käytössä.

 

Jätä kommentti