Varkauden nuoret: Lähes joka toiselle nuorelle on tarjottu tupakkaa ja alkoholia – valtaosaa kokeileminen ei kuitenkaan kiinnosta, mutta kiusaamista ja yksinäisyyttä kokeneilla kynnys päihteisiin on selvästi madaltunut

Spread the love

Lähes joka toiselle varkautelaisista yläkoululaisista on tarjottu alkoholia (41 %) ja tupakkaa (39 %). Merkittävä määrä nuorista ei kuitenkaan osoita minkäänlaista kiinnostusta kyseisten päihteiden kokeilemiseen (55 % ja 73 %), selviää Music Against Drugs ry:n toteuttamasta päihde-, hyvinvointi- ja osallisuuskyselystä, johon vastasi yhteensä 442 varkautelaista yläkoululaista.

Kysely antaa osviittaa Varkauden nuorten suhtautumisesta myös muihin päihteisiin. Näin esimerkiksi 85 prosenttia vastaajista ei kokenut minkäänlaista kiinnostusta kuntoilussa käytettäviäd opingaineitajapäihdyttäviälääkeaineitakohtaan.Myösnuuskaanja kannabikseen suhtauduttiin pääosin kielteisesti (78 % ja 80 %).

Kyselystä käy selvästi esille, että harrastukset, ystävät, luottamukselliset aikuissuhteet sekä onnistumisen kokemukset suojaavat nuoria päihdekokeiluilta. Sen sijaan kokemukset yksinäisyydestä, kiusaamisesta ja ulkopuolisuudesta ovat yhteydessä myönteisiin päihdeasenteisiin sekä kiinnostukseen kokeilla päihteitä. Kiusaamista viikoittain kokeneista varkautelaisistanuorista18% oli kiinnostunut kokeilemaanalkoholia,kuntaaseikiusatuilla vastaavalukuoli7%.S ähkötupakkaakohtaankiinnostustaosoitti17%kiusauksen kohteista joutuneista, kun ei-kiusatuilla vastaava luku oli 5 %.

Kaikkein selkeimmin ero korostuu laittomien päihteiden, kuten kannabiksen ja muiden huumeiden kohdalla. Kannabiksen osalta kiusaamista kokeneiden nuorten kiinnostus kokeilemiseen nelinkertaistui ja muiden huumeiden osalta kiinnostus oli jopa 12-kertainen.

Varkaudessa 10 % yläkouluikäisistä kokee viikottaista kiusatuksi tulemista. Itsensä yksinäiseksi nuorista kokee melko usein 12 %. Aineistosta selviää, että myös yksinäisyys lisää kokemuksena nuorten kiinnostusta ja kokeilunhalua päihteitä kohtaan niin alkoholin, kannabiksen kuin muidenkin huumeiden kohdalla.

Music Against Drugs ry:n Kehittämisseminaarissa (22.10) varkautelaiset nuoriso- ja opetustyön ammattilaiset peräänkuuluttivat mm. turvallisen ilmapiirin tärkeyttä käsiteltäessä kiusaamista. He arvelivat nuoria pelottavan, että kiusaamisesta kertominen ei johda positiiviseen lopputulokseen, vaan päinvastoin lisää kiusaamista. Kyselyn perusteella näin ei kuitenkaan käy, sillä yksikään nuori ei kertonut kiusaamisen lisääntyneen “julkitulon” kautta.

”Hyvinvointikyselyn mukaan valtaosalla varkautelaisista menee hyvin. Heillä on läheisiä ystäviä, harrastusmahdollisuuksiin on satsattu ja heidän elämässään on säännöllisesti iloa tuottavia asioita. Harrastukset, ystävät, onnistumisen kokemukset, hyvä itsetunto ja itsetuntemus ovat asioita, jotka suojaavat nuorta päihde- ja mielenterveyden ongelmilta. Oleellista ehkäisevässä päihdetyössä on edistää suojaavien tekijöiden olemassaoloa nuorten elämässä”-kertooMusicAgainstDrugsry:ntoiminnanjohtaja Sampo-Ilmari Tuhkalehto.

Music Against Drugs -päihdekasvatuskokonaisuus

Music Against Drugs -päihdekasvatuskokonaisuus on yläkouluikäisille suunnattu ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus, joka toteutetaan yhteistyössä kuntien kanssa. Päihdekasvatuskokonaisuus sisältää nuorille suunnattuja kilpailuja, iltatapahtuman ja kouluviikon, joka suunnitellaan yhdessä koulujen tukioppilaiden kanssa. Kouluviikon tavoitteena on koulun yhteisöllisyyden vahvistaminen, kiusaamisen torjuminen ja päihdetiedon lisääminen. Nuorten kanssa toimiville ammattilaisille on tarjolla tietoa ja työkaluja nuorten parissa tehtävän ehkäisevän päihdetyön tueksi. Kokonaisuuden aikana toteutettavien kyselyiden tavoitteena on tarjota kunnan ja hallinnon edustajille tietoa nuoria koskevan päätöksenteon tueksi.

Music Against Drugs ry:n rantautuminen Varkauteen jatkuu marras-joulukuussa toteutettavilla nuorisotyön, koulun ja tukioppilaiden workshopeilla. Kouluviikko, iltatapahtuma ja päätöstilaisuus toteutetaan keväällä epidemiatilanteen sallimissa puitteissa.

Jätä kommentti