Varkauden kaupunkisuunnittelusta aitoja suunnittelukohteita opiskeluun

Spread the love

Varkauden kaupunkisuunnittelussa on viime vuosien aikana tehty vahvaa yhteistyötä alan oppilaitosten, erityisesti Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Kaupunki mahdollistaa aitojen suunnittelukohteiden myötä opiskelijoille luontevaa tartuntapintaa kaupunkisuunnittelun käytäntöihin.

Tekninen toimi on tarjonnut viime vuosina suunnittelukohteita opiskelijoille harjoitus- tai opinnäytetyöaiheiksi. Viimeisimpänä on valmistunut opinnäytetyö uuden Kankun koulun rakentamisesta. Opinnäytetyössä Savonia-ammattikorkeakoulusta rakennusarkkitehdiksi valmistunut Elisa Kiesiläinen teki luonnossuunnitelmat uudesta Puurtilan ja Luttilan alakoulut korvaavasta Kankunharjuun sijoitettavasta alakoulusta. 

Tavoitteena oli suunnitella nykyaikainen, avoimen, muunneltavan ja monipuolisen oppimisympäristön tarjoava koulurakennus, jonka käyttötarkoitus olisi myöhemmin mahdollista muuntaa muuhun käyttöön soveltuvaksi. Samalla suunniteltiin alueelle sijoitettavan monitoimiareenan sijaintia sekä alueella jo olevan kuntopolun uutta reittiä. Luonnossuunnitelmat ovat yleispiirteisiä tutkielmia rakennusten sijoittelusta alueelle ja sisätilojen sijoittamisesta rakennukseen.

Kankun koulua koskevan opinnäytetyön tuloksia hyödynnetään asemakaavasuunnittelussa

Opinnäytetyössä on Elisa suunnitellut koulurakennuksen tiloja monipuolisen oppimisympäristön periaatteiden mukaisesti. Jatkossa tätä saatua tietoa muokataan käyttäjän eli Varkauden kaupungin sivistystoimen tarpeiden mukaiseksi.

Asemakaavasuunnitellussa, ennen Kankun koulun lopullista rakentamispäätöstä, tulee varmistaa liikenneturvallisuuden vaatimukset sekä Kankunharjun luontoarvojen säilyminen. Tekeillä olevan Asunto- ja maapoliittisen ohjelman yhteydessä arvioidaan Kankunharjun, Puurtilan ja Luttilan koulujen merkitys kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumisessa mm. monipuolisten, luonnonläheisten ja edullisten asumisvaihtoehtojen näkökulmasta.

– Kaavasuunnittelun yhteydessä 2019 – 2021 kuullaan alueen asukkaita, koulun henkilökuntaa, oppilaita vanhempineen sekä muita osallisia. Käytettävät osallisuusmenetelmät ja ajankohta tarkentuvat kuluvan syksyn aikana ja niistä tiedotetaan työn alkaessa, kertoo kaupunginarkkitehti Satu Reisko. Kaavatyön arvioidaan päättyvän 2021.

Kankun koulun rakennussuunnittelu on mahdollista kaavan valmistumisen jälkeen eli aikaisintaan 2022 – 2023. Tällöin rakentaminen ajoittuisi vuosille 2023 – 2024 ja uusi koulu aloittaisi toimintansa lukuvuoden 2024 alussa. Kaupunginvaltuuston hyväksymän kouluverkkosuunnitelman mukaan Könönpellon koulun peruskorjaus tai mahdollinen uudisrakennus toteutetaan ennen Kankun koulua.

Sekä suunnittelusta että rakentamisesta päätetään erikseen kaupunginvaltuustossa vuosittaisen investointisuunnitelman yhteydessä.

Mahdollisuus sisällöltään moninaisiin projekti- ja opinnäytetöihin

Oppilaitosten kanssa yhteistyössä tehtäviä projekti- ja opinnäytetöitä on monenlaisia. Osassa suunnitellaan maa-alojen jakamista eri käyttötarpeisiin yleispiirteisesti. Osa on alueenkäyttösuunnitelmia havainnekuvineen, tai tarkempia hankesuunnitelmia, kuten Tehtaankoulusta tehty osasuunnitelma. Kaikkein pisimmälle viedyn vuonna 2015 valmistuneen opinnäytetyön, Ketveleenniemen ranta-asemakaava, satoa niitetään nyt, kun ensimmäinen rakennuslupa alueelle myönnettiin elokuussa 2019.

Tänä syksynä käynnistetään opiskelijoiden kanssa ainakin kolme projektityötä liittyen kaavoitukseen.

Opiskelijatöiden ohjauksen päävastuussa oppilaitos

Opinnäyte- ja projektityöt eivät ole varsinaisia tilaustöitä, jolloin työnsisällöllisestä ohjauksesta vastaa oppilaitos. Kaupunki luovuttaa opiskelijatöihin tarvittavat lähtötiedot ja tavoitteet sekä ammatillisen ohjauksen.

– Opiskelijoiden ajatukset tuovat tuoreita näkökulmia ja uusia ideoita, kiittelee Satu Reisko yhteistyötä. Mikäli työ on hyödyttänyt kaupunkisuunnittelua, siitä on voitu maksaa nimellinen korvaus stipendeinä.

Opiskelijatöiden perusteella ei tehdä investointi- tai rakentamispäätöksiä. Niihin ei siksi ole sisällytetty asukkaiden kuulemista ja muuta varsinaiseen suunnitteluun sisältyvää osallistamista.

Jätä kommentti