Apulaisoikeusasiamieheltä huomautus Varkauden kaupungille

Spread the love

Varkauden kaupunki on saanut eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä, Maija Sakslinilta huomatauksen liittyen muhoslaisen Pohjolakodin valvonnan laiminlyömiseen, sijaishuollon valvonnassa. Ratkaisussaan, päivättynä 17.12.2018, hän toteaa, että Varkauden sosiaali- ja terveyspalvelujen lakisääteisten tehtävien laiminlyönti on ollut erittäin vakava. Ratkaisussaan apulaisoikeusasiamies Sakslin myös toteaa, että saamansa selvityksen mukaan valvonnan laiminlyönti on johtunut sosiaalityöntekijän liian suuresta työmäärästä. Apulaisoikeusasiamies pyytää Varkauden kaupungin perusturvalautakunnalta, mihin toimenpiteisiin se on hänen päätöksensä johdosta ryhtynyt.

Ratkaisussaan eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin toteaa asiasta muun muassa seuraavasti:

”Saamani selvityksen mukaan Varkauden lastensuojelu ei käynyt Pohjolakodissa tai muutoinkaan tutustunut Pohjolakotiin ja sen kasvatusmenetelmiin ennen lapsen sijoittamista sinne. Sosiaalityöntekijä ei tavannut lasta henkilökohtaisesti Pohjolakodissa. Lapsella ei siten ollut sijoituksensa aikana mahdollisuutta henkilökohtaiseen kahdenkeskiseen tapaamiseen sosiaalityöntekijänsä kanssa. Sosiaalityöntekijä on kuitenkin ollut lapseen yhteydessä kuukausittain puhelimitse.

Selvityksen perusteella Varkauden sosiaalitoimen huostaanottaman lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä ei ole ollut tosiasiallisia mahdollisuuksia valvoa Pohjolakodin toimintaa eikä siellä järjestettävän sijaishuollon toteuttamista. Sijaishuollon valvontaa ja sijaishuollon järjestämisen arviointia ei ilmeisestikään ole ollut mahdollisuutta toteuttaa muutoin kuin Pohjolakodin sijoittajakunnalle toimittamien lasta koskevien kuukausiraporttien perusteella.

Saamani selvityksen mukaan valvonnan laiminlyönti on johtunut sosiaalityöntekijän huomattavan suuresta työmäärästä. Varkauden sosiaali- ja terveyspalvelujen antaman selvityksen mukaan kyseisellä sosiaalityöntekijällä oli ollut asiakkaana 76 asiakaslasta perheineen. Tästä syystä yksilökohtainen sijaishuollon jatkuva valvonta ja siten myös tarpeenmukaisen sijaishuollon laadun yksilöllinen arviointi on jäänyt tekemättä.

Varkauden sosiaali- ja terveyspalvelujen mukaan ratkaisu siitä, että sosiaalityöntekijä ei tee valvontakäyntejä sijaishuoltopaikkoihin, on tehty tietoisesti ”esimiesten hyväksymänä”. Selvityksestä on pääteltävissä, vaikka se ei siitä suoraan ilmene, että edellä kuvattu työnjohdollinen ratkaisu, josta on seurannut valvonnan laiminlyönti, on mahdollisesti koskenut muitakin Varkauden sijoittamia, sijaishuollossa olevia lapsia.

Varkauden sosiaali- ja terveyspalvelut on osoittanut sosiaalityöntekijälle liikaa työtehtäviä, mikä on johtanut sosiaalityöntekijälle kuuluvien lakisääteisten tehtävien laiminlyöntiin. Pidän ilmeisen tietoista sijaishuollon valvonnan laiminlyöntiä erittäin vakavana, koska se on saattanut vaarantaa kyseessä olevan sijaishuollossa olleen lapsen ja mahdollisesti myös muiden Varkauden sosiaalitoimen huostaanottamien lasten oikeuden saada heille sopivaa ja tarpeenmukaista sijais-huoltoa.

Sijaishuollosta vastuussa oleva toimielin vastaa siitä, että sen alaiset viranhaltijat ja työntekijät voivat suoriutua tehtävistään. Varkauden sosiaalitoimen vastuussa olevien viranhaltijoiden olisi tullut ryhtyä välittömiin toimiin työn organisoimiseksi ja voimavarojen lisäämiseksi. Heidän olisi tullut huolehtia myös siitä, että voimavarojen puute tulee sosiaalihuollosta vastaavan päätöksentekijän (perusturvalautakunnan) tietoon. Ainakaan minulle annetussa selvityksessä ei ilmene, että tällaisiin toimenpiteisiin olisi ryhdytty.

Sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on velvollisuus huolehtia siitä, että sillä on käytettävissään riittävät määrärahat ja vakanssit toimialaansa kuuluvien tehtävien hoitoon. Huolehtimisvelvollisuus tarkoittaa lähinnä sitä, että toimielimen on pyrittävä varmistamaan määrärahojen ja henkilöstön riittävyys.

Varkauden perusturvalautakunnalla on ollut velvollisuus seurata määrärahojen riittävyyttä ja varmistua siitä, että lakisääteiset tehtävät voidaan hoitaa. Varkauden sosiaali- ja terveyspalvelujen olisi toisaalta tullut huolehtia siitä, että perusturvalautakunta olisi voinut ottaa kantaa siihen, mihin toimenpiteisiin sen olisi tullut ryhtyä riittävien voimavarojen turvaamiseksi lain mukaisten tehtävien hoitamiseen.

Saamani selvityksen mukaan sijaishuoltoa hoitavalla sosiaalityöntekijällä on tällä hetkellä lähes 50 asiakasta. Pidän asiakasmäärän vähenemistä myönteisenä, mutta se on edelleen suuri. Varkauden kaupungin perusturvalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen on varmistettava, että sijaishuollosta vastaavalla sosiaalityöntekijällä on tosiasiallinen mahdollisuus suoriutua lakisääteisistä tehtävistään. Korostan, että kysymys on sijoitetun lapsen oikeudesta saada tarpeenmukaista sijaishuoltoa.

Varkauden sosiaali- ja terveyspalvelujen lakisääteisten tehtävien laiminlyönti on ollut vakava. Tämän takia annan eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun 10 §:n 1 momentin nojalla Varkauden sosiaali- ja terveyspalveluille huomautuksen vastaisen varalle lapsen sijaishuollon valvonnan ja tarpeenmukaisen sijaishuollon laadun varmistamisen laiminlyönneistä.

Pyydän, että Varkauden perusturvalautakunta ilmoittaa minulle 28.2.2019 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on päätökseni johdosta ryhtynyt. Pyydän, että tämä päätökseni annetaan tiedoksi kaikille minulle selvityksiä antaneille.”

2 kommenttia artikkeliin ”Apulaisoikeusasiamieheltä huomautus Varkauden kaupungille”

  1. On hyvä, että vihdoinkin tähän asiaan om nyt puututtu ja tulenevat vastuuseen ne henkilöt sosiaalitoimessa, jotka ovat törkeästi laiminlyöneet tehtävänsä eivätkä ole reagoineet asiaan kuuluvalla tavalla minunkaan kirjeisiin sekä pyyntöihin koskien lapsen lapseni huostaan ottoa sekä lapsen äidin ahdinkoa, joka johti äidin vakavaan sairastumiseen kun ei saanut oikeanlaista apu eikä tukea kun lapsi otettiin huostaan. Keskeistä pientä poikaa pyöriteltiin välillä yksin asuvan 40 v miehen huostassa kunnes epäiltiin mahdollista insestiä ( koulun opettajat tekivät tämän ilmoituksen) kunnes lapsi palautettiin takaisin perheeseen, jossa oli ensin ollut huostassa. Asiasta on valitettu eikä kukaan ottanut vakavasti. Kuulema sama mies hoitaa sijoituslapsia vieläkin.

    Vastaa
  2. Kuka pyytää anteeksi lapsilta, vanhemmilta, perheiltä, läheisiltä? Kuka ottaa vadtuun tästä? Paljonko Varkauden kaupunki on valmis korvaamaan kärsineille?

    Vastaa

Jätä kommentti