Pienvesivoimaloiden kalatievelvoitteet on saatava nykypäivään

Spread the love

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) kevätkokous vaatii voimayhtiöitä toteuttamaan niille määrätyt kalatievelvoitteet. Lisäksi järjestö vaatii hallitusta muuttamaan vesilakia siten, että kalakannoille ja kalastukselle vahinkoa aiheuttaville vesivoimayhtiöille voidaan jälkikäteen määrätä kalatievelvoite.

Pienvesivoimaloiden (alle 5 mW) osuus Suomen vesivoiman energiantuotannosta on viisi prosenttia, mutta niiden aiheuttama vahinko Suomen vaelluskalakannoille on mittava. Vaelluskalakannoistamme on vain rippeet jäljellä ja kaikki jäljellä olevat vaeltavat taimenkannat ovat uhanalaisia. Niiden kutujoet katkeavat tavallisesti pienvoimaloiden patoihin. Yhtiöiden halukkuus rakentaa vapaaehtoisesti kalateitä on olematon ja julkinen rahoitus on riittämätön kalateiden rakentamiseksi niihin.

Pienvesivoimaloita on Suomessa 154 kappaletta. Kymmenissä voimaloissa ei ole toteutettu niiden luvissa määrättyjä kalatievelvoitteita. 50 vanhalle voimalalle ei ole aikoinaan määrätty mitään kalatalousvelvoitetta, jolloin niihin ei voida jälkikäteen määrätä kalateitä nykyisen vesilain mukaan.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö teki vuosi sitten yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF Suomen kanssa esityksen vesilain tarkistamiseksi, niin että lupaviranomainen voisi hakemuksesta määrätä kalatalousvelvoitteen sellaiseen lupaan, johon velvoitetta ei ole aikaisemmin sisältynyt. Kalatiekustannukset jäisivät luvan haltijalle, jos voimalasta aiheutuu vahinkoa uhanalaiselle kalakannalle. Esitykseen on suhtauduttu suopeasti, mutta asia ei ole hallituksessa edennyt mihinkään.

SVK katsoo, että vesilaki on jäänyt pahasti ajastaan jälkeen ja lain tarkistamisella on kova kiire. EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin vaatimukset vesistöjen esteettömyydestä eivät ole Suomessa toteutuneet lukuisten vaelluskalajokien osalta. Vesilaista puuttuvat niin ikään kytkennät uusittuun kalastuslakiin, joka pyrkii turvaamaan kalojen luontaisen elinkierron ja elvyttämään uhanalaisia vaelluskaloja. Uhanalaiset vaelluskalakantamme tarvitsevat toipuakseen esteettömiä jokia sekä vahingon aiheuttajan maksamaan kalatiet.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kevätkokous pidettiin 21.4.2018 Helsingissä.

Jätä kommentti