Resurssiviisaustyö vauhtiin Pohjois-Savon kaupungeissa

Spread the love
Teija Härkönen kertoi kiertotalouden ja resurssiviisauden asioista viime maaliskuussa pidetyn tapahtuman yhteydessä. (Kuva: Vesa Moilanen)

Varkaus, Kuopio ja Iisalmi ovat yhdessä tarttuneet haasteeseen vastata valtakunnallisiin ilmastotavoitteisiin kiertotalouden ja resurssiviisauden KierRe-hankkeella. Yhteistyössä kaupungit pyrkivät toteuttamaan kiertotalouden ja resurssiviisauden toimenpiteitä sekä saattamaan nämä osaksi kaupunkien strategioita, päätöksentekoa ja budjettia. Kuopio on edelläkävijä Savilahti-hankkeen myötä energiatehokkuuden ja vaihtoehtoisten energialähteiden käytössä tulevaisuudessa Savilahden alueella. Yhdessä VKI-yhteistyöllä kaupungit pyrkivät kohti vähähiilisyyttä, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta.

Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa-hanke eli KierRe on käynnistynyt 1.10.2016 alkaen. Hankkeen rahoittaja on Pohjois-Savon liitto ja hanketta rahoitetaan EAKR-rahastosta. Hankkeen rahoituksesta on EAKR-rahaa 75 %, Pohjois-Savon kehittämisrahaston tukea 5 % ja loput kuntien ja yksityistä rahaa. Hankeen päätoteuttaja on Navitas Kehitys Oy Varkaudesta ja osatoteuttajina ovat Kuopion ja Iisalmen kaupungit sekä ProAgria Pohjois-Savo ry.

Hankkeen tavoitteena on käynnistää resurssiviisaustyö Pohjois-Savon kaupungeissa Varkaus, Kuopio ja Iisalmi. Hankkeen taustalla on valtakunnallinen ja kansallinen ilmastopolitiikka ja tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Tavoitteena on myötävaikuttaa uusiutuvan energian osuuden ja paikallisten energialähteiden käytön lisääntymiseen, materiaalitehokkuuden kasvattamiseen sekä ilmastomyönteisen päätöksenteon juurruttamiseen osaksi kuntastrategioita.

Päätavoite kuntien resurssiviisaudesta ja vähähiilisyydestä muodostuu neljästä erillisestä osa-alueesta:

  1. Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien energiaratkaisujen käyttöönotto
  2. Vähähiilisyyttä tukevien liikkumismuotojen, alueiden ja asumisratkaisujen edistäminen
  3. Kierrätyksen tehostaminen ja uusien ratkaisujen pilotointi
  4. Ruokaketjun kierron ja biotalouden kehittäminen.

Vähähiilisyyteen ja kasvihuonekaasupäästöjen sekä jätemäärien vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä on useita, mutta tärkeää on kartoittaa kuntien lähtötilanne resurssiviisauden indikaattoreilla (kasvihuonekaasupäästöt, ekologinen jalanjälki, materiaalihäviöt) sekä toteuttaa kehittämissuunnitelmat, joilla asetettuihin vähennystavoitteisiin on mahdollista päästä. Kartoituksen lisäksi toimenpiteet liittyvät sekä energiatehokkuuteen, uusiutuvien energiaratkaisujen kehittämiseen, kierrätysratkaisujen testaamiseen sekä vähähiilisten liikkumismuotojen edistämiseen. Kuopiossa resurssiviisauden indikaattorit on jo selvitetty, sillä kaupunki hyväksyttiin FISU-verkostoon 2016. Varkaudessa ja Iisalmessa työ tehdään hankkeen kautta.

Indikaattorityön jälkeen resurssiviisaustyötä jatketaan kaikissa kolmessa kaupungissa tiekarttatyöskentelyllä, jossa kaupungit määrittävät omat tiensä kohti resurssiviisautta viittä toimenpidekaistaa myöten. Resurssiviisaustyön tavoite on vuodessa 2050, jolloin kaupungit olisivat hiilineutraaleja, jätteettömiä ja globaalisti kestävän kulutuksen tasolla.

Toimenpiteistä säästöjä

Tavoitteena on, että Varkauden, Kuopion ja Iisalmen kunnat sitoutuvat resurssiviisauden ja vähähiilisyyden kehittämiseen ja toimenpiteiden ottamiseen osaksi kuntastrategioita, talousarviota ja päätöksentekoa. Tämä tarkoittaa ilmasto-ohjelmien tekemistä ja päivittämistä, hankintastrategioiden ja kehittämisohjelmien päivittämistä resurssiviisauden ja kiertotalouden huomioimiseksi. Jotkut resurssiviisauteen tähtäävät toimenpiteet vaativat investointeja, mutta investoinnit tulevat maksamaan itsensä takaisin syntyneinä säästöinä mm. energiakuluissa.

Konkreettisia selviä säästöjä tuovia toimenpiteitä on jo kunnissa tehty. Esimerkiksi tilojen seutuvalvomoon liittäminen on tuonut säästöjä energiakuluihin. Tätä työtä voi edelleen jatkaa liittämällä kaupunkien omistamien yhtiöiden kiinteistöt seutuvalvomoon.

Konkreettisiin toimiin ja säästöihin päästään selvittämällä kaupunkien tuottamien ruokavirtojen hävikki (mm. koulut, päiväkodit, palvelutalot, sairaalat). Ruokahävikkiä voidaan vähentää hyvällä etukäteissuunnittelulla sekä ylimääräisen ruuan edelleen myynnillä tai luovutuksella. Paikallisten jätehuoltoyhtiöiden kanssa toteutetaan kierrätys- ja lajitteluneuvontaa jätemäärien vähentämiseksi ja kierrätyksen tehostamiseksi.

Lisäksi pyritään edistämään vähähiilistä liikkumista. Tämä tarkoittaa kevyenliikenteen parempaa huomiointia kaupunkisuunnittelussa, joukkoliikenteen edistämistä sekä sähkö- ja kaasuautoilun edistämistä yhteistyökumppaneiden kanssa. ProAgria selvittää (omassa osuudessaan) maatiloilta tulevan lietteen hyödyntämistä liikennebiokaasun tuottamisessa sekä biokaasuautoilun julkista kysyntää Pohjois-Savon alueella. He pyrkivät luomaan kolme noin kymmenen maatilan yhteenliittymää, joilla olisi lähitulevaisuudessa potentiaalia rakentaa paikallinen biokaasulaitos ja tuottaa biokaasua liikennekäyttöön. Hankkeen aikana järjestetään myös biokaasu-aiheisia teemapäiviä maakunnan alueella.

Jätä kommentti