Vapaa-ajankalastajien Haukitehdas-hankkeessa erinomaisia tuloksia

Spread the love

Matalat lahdet, fladat ja kluuvit ovat erittäin tärkeitä ja tuottoisia kevätkutuisten kalojen kutualueita ja kasvuympäristöjä. Niillä on merkittävä rooli rannikon kalakantojen ylläpitäjänä. Monet kutualueet kaipaavat kuitenkin kunnostamista. Onnistuneella kunnostuksella voidaan moninkertaista pienveden kalanpoikastuotto. Näin on tapahtunut Kristiinankaupungissa, jossa poikasmäärät kasvoivat ennennäkemättömän suuriksi.

Kristiinankaupungissa sijaitseva Sävviken on pieni lampi, joka on puron kautta mereen yhteydessä. Sävviken luokitellaan kluuviksi. Se oli aikaisemmin voimakkaasti umpeenkasvanut ja mereen johtava purouoma oli huonossa kunnossa. Kluuvi ja lampi päätettiin kunnostaa osana Vapaa-ajankalastajien Haukitehdas-hanketta. Yhteistyökumppaniksi lähti Kristiinankaupungin kaupunki sekä Luonnonvarakeskus (Luke), joka teki kalaston seurannan ennen ja jälkeen kunnostamisen.

Kunnostuksen jälkeen tehdyissä tutkimuksissa havaittiin, että haukien poikastiheydet sekä 2021 että erityisesti 2022 olivat erittäin korkeat: 1,2 ja 15,7 poikasta/haavin nosto. Tämä on suurin hauenpoikasten tiheys mitä Luken tutkimuksissa on havaittu.
Vertailuna voidaan käyttää Merenkurkussa ja hiukan sen etelä ja pohjoispuolella tehtyjä tutkimuksia, joissa on saatu 0–1.07 poikasta/haavin nosto.

Fladoja ja kluuveja on erityisen paljon Pohjanlahdella, Kristiinankaupungin ja Kokkolan välisellä alueella. Näiden pienvesien erinomaisuus kalojen poikastuotantoalueina johtuu pääosin siitä, että ne ovat suojaisia ja niisä on kalojen lisääntymiselle ihanteelliset olosuhteet. Fladoissa ja kluuveissa on keväällä merkittävästi lämpimämpää vettä kuin niiden edustan merialueella. Lämpimässä vedessä kalanpoikaset kehittyvät nopeasti ja niille on tarjolla runsaasti ravintoa.

Valitettavasti iso osa rannikon pienvesistä ei ole kalanpoikastuotannon kannalta optimaalisessa kunnossa. Niitä on ruopattu, niihin johtavia väyliä on joko liiaksi avattu tai ne ovat tukossa. Lisäksi moni pienvesi on rehevöitymisen ja maannousun myötä kasvanut umpeen. Merenkurkun fladoista n. 79 % on muuttunut ihmisen toiminnan vaikutuksesta.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Haukitehdas-hankkeessa on kunnostettu useita tällaisia pienvesiä ja tulokset ovat olleet erinomaisia. Hankkeessa kunnostettuja kohteita on eri puolilla rannikkoa Kokkolan ja Kotkan välisellä alueella. Osa kunnostuskohteista on myös sisävesissä.

Jätä kommentti