Maahanmuuttajien nopeaan työllistymiseen hankkeen voimin

Spread the love
Hyttinen ja Rapaport
MANOT-hankkeen kuulumisia olivat kertomassa hankkeen projektipäällikkö Kai Hyttinen ja Pohjois-Savon TE-toimiston kotouttamisen asiantuntija Paula Rapaport (kuvassa). Varkauden kaupungin puolelta hankkeen ja työllistymisen asioista oli kertomassa työllisyyskoordinaattori Jouko Kuittinen. VOSET-hankkeen edustajina tilaisuudessa olivat tuoreita kuulumisia kertomassa hankepäällikkö Johanna Tarvainen ja hanketyöntekijä Jarmo Ihalainen. Varkauden kaupungin työpajan vastaava ohjaaja Kirsi Ryynänen-Markkanen toi keskusteluun työpajan näkökulmaa. (Kuva: Vesa Moilanen)

Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten hallinoima ”Maahanmuuttajien nopea työllistyminen – MANOT-hanke” on päättymässä. Hankkeen tavoitteena on ollut maahanmuuttajien työllistymisen nopeuttaminen – kokeilemalla ja kehittämällä toimintamalleja Pohjois-Savon suurimmissa kaupungeissa eli Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa.

MANOT-hanke etsii kokeilemalla uusia tapoja maahanmuuttajien työllistymiseen. Kokeilukulttuuriin perustuvan hankkeen tavoitteena on pilotoida Pohjois-Savon alueella maahanmuuttajien työllistymistä nopeuttavia työtapoja ja -menetelmiä. Hankkeen kohderyhmää ovat maahanmuuttajien asiakkaiden kanssa työskentelevät ammattilaiset, maahanmuuttajat sekä heitä potentiaalisesti työllistävät tahot. Hankkeen toiminta-aika on 9.3.2015–30.6.2016.

Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto, ELYkeskus, Iisalmen ja Varkauden kaupungit sekä Aducate. MANOT-hankkeessa on kokeiltu maahanmuuttajien työllistymisen nopeuttamiseksi muun muassa videoitujen CV:iden tekemistä työnhaun tueksi, työnantajille kohdennettuja kirjallisia esittelyjä työnhakijoista sekä ratkaisukeskeistä työllistymisen tavoitteistamista. Maahanmuuttajien työllistymisen parissa työskentelevien työntekijöiden osaamista on kehitetty selkeään viestintään ja ratkaisukeskeiseen goaling-menetelmään liittyvissä kokeiluissa.

Työnantajayhteistyön kehittämiseksi hankkeessa on toteutettu työpaikkojen monimuotoisuutta tukeva Työpaikkavalmentajakoulutus ja maahanmuuttajien palveluohjauksen tueksi Kuopion alueella on rakennettu osallisuuden tikapuut ja Varkauden seudulla maahanmuuttajien työllistymistä tukevien palveluiden kartasto.

Kehittämisohjelma Varkaudessa

Maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen Varkaudessa-kehittämisohjelma Varkaudessa toteutettiin syksyn 2015 aikana MANOT-hankkeen vetämänä. Tarkoituksena oli luoda kokonaiskäsitys Varkauden alueen työllistymistä tukevista toimijoista sekä heidän palveluistaan, jotka on tarkoitettu myös maahanmuuttajille.

Kehittämisohjelman tavoitteena oli selkeyttää Varkauden alueen työllistymistä edistävien toimijoiden rooleja, yhteistyötä sekä maahanmuuttajien ohjausta työllistymistä tukeviin palveluihin, jotta maahanmuuttajien työllistyminen nopeutuisi, eikä palveluprosessiin jäisi asiakkaan kannalta tarpeettomia katkoksia. Kehittämisohjelman aikana toimijoiden roolia ja työnjakoa kehitettiin siten, että asiakkaille ei synny pitkiä odotusaikoja ja vastaavasti asiantuntijoilla on käsitys milloin ja minkälaisiin palveluihin maahanmuuttajia voidaan ohjata.

Kehittämistyöhön osallistuivat seuraavat tahot: Varkauden kaupungin työllisyysyksikkö ja aikuissosiaalityö (Jouko Kuittinen, Kirsi Ryynänen-Markkanen, Kristiina Qvintus), Pohjois-Savon TE-toimisto (Paula Rapaport), välityömarkkinoiden edustajana Varkauden Urheiluseurat ry (Hannu Kiminkinen) ja Varkauden kotoutumiskoulutusten edustajana Arffman Consulting (Antti Kansanen, Päivi Nikkinen). Kehittämisohjelma sisälsi neljä yhteistä tapaamista, joiden aikana hahmoteltiin Varkauden maahanmuuttaneiden työllistymistä tukevien palveluiden kartasto. Kartastossa maahanmuuttajien työllistymistä edistävät palvelut on jaoteltu maahanmuuttajille tarkoitettuihin neuvonta- ja ohjauspalveluihin, kartoittaviin palveluihin, kuntouttaviin palveluihin ja työhön siirtymistä tukeviin palveluihin.

Kartaston kehittämisvaiheessa tuli esille, että Varkaudessa ei ollut varsinaisia maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluita, joita Varkauden kaupunki lähti itsenäisesti kehittämään saamallaan hankerahoituksella.

Palvelukartasto auttaa maahanmuuttajia saamaan tietoa heille suunnatuista työllistymistä edistävistä palveluista, ja samalla kartasto toimii myös maahanmuuttajia ohjaavan henkilöstön työskentelyn tukena. Maahanmuuttajien työllistymistä edistävien palveluiden kartasto löytyy Varkauden kaupungin www-sivuilta osoitteesta http://www.varkaus.fi/palvelut/tyollistymisen-palvelut/maahanmuuttajien-tyollistyminen/.

Kysely

Osana kehittämisohjelmaa Varkauden kaupunki toteutti yhteistyössä MANOT-hankkeen kanssa syksyllä 2015 Varkauden alueen työllisyystoimijoille suunnatun kyselyn, jossa selvitettiin millaisia työllistymistä tukevia palveluita maahanmuuttajille on tarjolla, kuinka paljon palveluissa on ko. hetkellä maahanmuuttaneita asiakkaita sekä palveluntuottajien keskeisiä kehittämistarpeita maahanmuuttajien työllistymisen tukemiseen liittyen.

Kyselyyn vastanneilla toimijoilla (ViaDian Varkauden yksikkö, Savoset monipalvelukeskuksen Varkauden yksikkö ja Varkauden Urheiluseurat ry) oli syyskuussa 2015 joko ei lainkaan tai vain vähän maahanmuuttaja-asiakkaita työllistymistä tukevissa palveluissaan. Kaikki toimijat kuitenkin toivovat, että heidän palveluihinsa ohjattaisiin entistä enemmän maahanmuuttajia asiakkaiksi.

Toimijoiden tuottamia työllistymistä tukevia palveluita ovat muun muassa kuntouttava työtoiminta, työhönvalmennus, yksilövalmennus sekä työkokeilu ja palkkatuettu työ. Keskeisimmiksi kehittämistarpeiksi kyselyyn vastanneet toimijat määrittelivät yksilö- ja ryhmäohjauksen kehittämisen, verkostoitumisen ja eri toimijoiden yhteistyön ja kumppanuuden kehittämisen, henkilöstön palvelujärjestelmätuntemuksen ja lainsää-däntöosaamisen lisäämisen yritysyhteistyön sekä yksilöllisen jatkopolutuksen kehittämisen.

Jätä kommentti